hizlariak
ponentes
Eider Albizu
Basquetourreko Lehiakortasuneko arduraduna.

«Euskal Herriko Unibertsitateko» Elikagaien Zientzietako eta Teknologiako lizentziaduna da eta «Euskal Herriko Unibertsitateko» Giza Nutrizioko eta Dietetikako diplomaduna. «Euskal Herriko Unibertsitateko» Kalitatearen Kudeaketako master bat dauka, «Euskal Herriko Unibertsitateko» Lan Arriskuen Prebentzioko master bat eta «Cadizko Unibertsitateko» Ingurumen Zuzendaritzako eta Plangintzako master bat.

 

Lanbide-jarduera handia garatu du auditorien arloan estatuan eta nazioartean eta auditoreburu aditua izan da kudeaketa-sistema integraletan, kalitatea kudeatzeko sistemetan (ISO 9000), Ingurumena kudeatzeko sistemetan (ISO 14000 eta EMAS), Lan-arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemetan (OHSAS 18000), I+G+b-ko proiektuen ziurtagirietan, Produktuen ziurtagirietan eta hainbat jarduera-sektoretan erreferentzialak diren beste araudi batzuetan.

 

Halaber, lanbide-jarduerak gauzatu ditu prestakuntza-eremuan, kontsultoretza-eremuan eta aholkuak eman ditu Kudeaketa Sistema Integralak Administrazio Publikoaren hainbat sektoretan nahiz sektore pribatuan ezartzeari dagokionez. Honako hauek ere kudeatu ditu: enpresa pribatuetan EFQM ereduari, plangintza estrategikoari, Aginte Taula Integralei, prozesu bidezko kudeaketari eta pertsonen kudeaketari buruzko prestakuntza ematea eta horiek guztiak ezartzea.

 

Kalitatearen auditorea ere izan da sektore pribatuan eta kalitate- eta prestakuntza-teknikaria Basquetour agentzian.

 

Basquetour agentziaren barruan kalitatearen eta prestakuntzaren unitateko teknikaria izan da, eta, gaur egun, Turismoaren Euskal Agentziaren Lehiakortasun-arloaren arduraduna da. Beste hainbat eginkizunen artean, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Plan Estrategikoa garatzeko ardura du, Turismo Zuzendaritzarekin batera; era berean, turismo-eremu publikoko nahiz pribatuko lehiakortasunaren alde egiteko programak, proiektuak eta jardunak diseinatzeko, garatzeko eta ezartzeko ardura du.

Responsable de Competitividad de Basquetour.

 

Es Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la “Universidad del País Vasco" y Diplomada en Nutrición Humana y Dietética también por la “Universidad de País Vasco”. Dispone de un master en Gestión de la Calidad de la "Universidad del País Vasco", un master en Prevención de Riesgos Laborales de la "Universidad del País Vasco" y un master en Dirección y Planificación Medioambiental por la "Universidad de Cádiz".

 

Ha desarrollado una intensa actividad profesional en el área de auditorías tanto a nivel estatal como internacional, siendo experta auditora jefe en sistemas de gestión Integrales, Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000), Sistemas de Gestión Ambientales (ISO 14000 y EMAS), Sistemas de Gestión de PRL (OHSAS 18000), Certificaciones de Proyectos de I+D+i, de Productos y otros referenciales normativos en diferentes sectores de actividad.

 

Así mismo ha llevado a cabo actividades profesionales en el ámbito formativo, en el ámbito de consultoría y asesoramiento en la Implantación de Sistemas de Gestión Integrales en diferentes sectores tanto de la Administración Pública como del sector privado. Ha gestionado también la formación e implantación del modelo EFQM, Planificación estratégica, Cuadro de Mando Integral, gestión por procesos y gestión de personas en empresas privadas.

 

También ha sido auditor de calidad en el sector privado, y técnico de calidad y formación de Basquetour.

 

Dentro de Basquetour ha sido técnico de la unidad de calidad y formación, y actualmente es responsable del área de Competitividad de la Agencia Vasca de Turismo. Entre otras funciones, tiene la responsabilidad de desarrollar junto con la Dirección de Turismo, el Plan Estratégico de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, así como del diseño, desarrollo e implementación de programas, proyectos y actuaciones en pro de la competitividad, tanto del ámbito turístico público como del privado.